Search Result of "การลด"

About 2768 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปรับสไตล์การกินเพื่อลดภาวะโลกร้อน (2010)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Obcheuy Wongtong, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้มีทรงพุ่มต้นเตี้ยและผลผลิตต่อไร่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

Img

ที่มา:บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทยโอลดิ้งส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าของกากตะกอนน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคเพื่อผลิตแอลกอฮอล์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมลงข้อมูลบนแท็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บ. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บ. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมลงข้อมูลบนแท็ก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บ. เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิทัล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบจัดการคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี RFID: โปรแกรมบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิทัล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

Img

ที่มา:บริษัท สปัน ซิลด์ เวิลด์ จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาการเลี้ยงไหมอีรี่ระบบฟาร์มอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีไฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการจัดการป่าชุมชนภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่ดำเนินการโดยกรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ลดต้นทุน การทำนาแบบสั่งตัดเงินล้าน (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.Saengdao Landrot (Khaokaew), Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตซีโอไลด์บริสุทธิ์สูงจากการของแข็ง (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...