Search Result of "การรับรองมาตรฐาน"

About 51 results
Img

ที่มา:สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ (มกอช)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งและพัฒนา หน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงไส้เดือนสู่การรับรองมาตรฐาน (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

123