Search Result of "การรับรอง"

About 147 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบงานหน่วยรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678