Search Result of "การระเหยของน้ำ"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้วัสดุลอยน้ำเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำในแหล่งน้ำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคาดคะเนอัตราการระเหยจากถาดวัดการระเหยแบบ เอ และการวิเคราะห์ค่าการระเหยของน้ำจากอ่างเก็บน้ำ

ผู้เขียน:Imgสุประพล วัตตะสิริชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Hydrology, Flash Flood Warning, Ecohydrology, Water Resources Management

Resume

Img

Researcher

ดร. เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แบบจำลองน้ำ, การพยากรณ์น้ำทางสถิติ

Resume