Search Result of "การย่อยสลายทางชีวภาพ"

About 73 results
Img

งานวิจัย

สมบัติ และการย่อยสลายทางชีวภาพ ของโคพอลิเมอร์จากลีแวน และพอลิแลคติกแอสิด (PLA) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนจุดประกายนักวิจัย โครงการจัตตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนด้วยราย่อยไม้ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการปัญหาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การย่อยสลายทางชีวภาพของสีรีแอคทิฟโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039

1234