Search Result of "การย่อยด้วยเอนไซม์"

About 31 results
Img

งานวิจัย

พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไหมไฮโดรไลเสทระดับอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการย่อยโดยเอนไซม์เพื่อป้อนให้กับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย

แหล่งทุน:กิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะและประสิทธิภาพการย่อยของเอนไซม์ย่อยอาหารในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius, 1798

ผู้เขียน:Imgยุทธนา เอียดน้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว ประจงเวท สาตมาลี

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:แป้ง สตาร์ช และการใช้ประโยชน์, Flour and Starch

Resume

Img

Researcher

นาง วิภา สุโรจนะเมธากุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ: ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมเอนไซม์โปรติเอสต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะอนุบาล

ผู้เขียน:Imgวัชโรบล อัศวพันธุ์นิมิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสุนการวิจัย - ทุนวิจัยมหาบัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงความสามารถในการย่อยโปรตีนของกากเมล็ดสบู่ดำโดยการฉายรังสีแกมมา

ผู้เขียน:Imgพิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสทโดยการย่อยด้วยเอนไซม์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาของราและเอนไซม์จากราที่สามารถย่อยสลายสีสังเคราะห์ และเภสัชภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume

12