Search Result of "การย่อย"

About 2510 results
Img
Img
Img

ที่มา:รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อ ผลงานอื่นๆ) ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

ที่มา:อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และ ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์บรรณาธิการ). 2552. รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาไนสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่. เชียงราย: ชอบการพิมพ์

หัวเรื่อง:ประธานไร้รูปในภาษาไทย

Img

ที่มา:รวมบทความเสนอในการประชุมวิชาการโครงการไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย เรื่อง ความหลากหลายของภาษาในสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่น และภาษาย่อยในสังคมไทย: ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่

หัวเรื่อง:ระดับช่วงชั้นอาชีพกับการใช้คำแทนตัวผู้พูด

Img

การประชุมวิชาการ

คุณลักษณะของเอนไซม์ย่อยอาหารในปลาสวายหนู (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:รูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากสิ่งแวดล้อมในฟาร์มไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ

Img

ที่มา:กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาการตกค้างของยาปฏิชีวนะและการประเมินระยะหยุดยาปฏิชีวนะ Doxycycline (HydroDoxx?) ในไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรรณวิมล ตันหัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนโครงการวิชาการและงานวิจัยจากกองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา

หัวเรื่อง:การศึกษาสำรวจเชื้อสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเต้านมอักเสบในโคนมในเขตภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนโครงการวิชาการและงานวิจัยจากกองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของการนำเชื้อ Brucella spp. เข้าสู่ฟาร์มแพะนมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการนำเข้าแพะนม และการยืมพ่อพันธุ์ในการผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบทบาทในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร

แหล่งทุน:Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...