Search Result of "การยอมรับเทคโนโลยี"

About 64 results
Img

งานวิจัย

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เครื่อข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

การประชุมวิชาการ

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการทำยางพาราของเกษตรกร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:ImgNanthana PREEPRADIT

ประธานกรรมการ:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีบ่อก๊าซชีวภาพในการบำบัดของเสียจากฟาร์มโคนม: กรณีศึกษาเกษตรกรเขตพื้นที่ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgนิติธร เติมทานาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2548

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดของเสียในการเลี้ยงกุ้งทะเล: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนฤมล เพชรย้อย

ประธานกรรมการ:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgณัฐกฤต พิทักษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชารอง:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองปราบปราม

ผู้เขียน:Imgตุลยวัต เมืองทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว วุฒิดา รัตนพิไชย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย พิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Survey, Genesis and Classification , การสำรวจและจำแนกดิน, การจัดการทรัพยากรดินและการประเมินคุณภาพดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศ์ภัค บานชื่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร, การจัดการทางกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามโครงการเร่งรัดการผลิตและปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgรุจิพร จารุพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวฤดูแล้งของ เกษตรกรในเขตโครงการส่งน้กและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgวัชรินทร์ อุปนิสากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
1234