Search Result of "การยอมรับ"

About 653 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เครื่อข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...