Search Result of "การยศาสตร์"

About 62 results
Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาขญากรรมในชุมชน: กรณีศึกษาโครงการพื้นที่ปลอดภัยตลาดอมรพันธ์ของท้องที่สถานีตำรวจนครบาลโยธิน

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์

หัวเรื่อง:ภาพลักษณ์ในการนำเสนอตัวตนคนพริตตี้

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์

หัวเรื่อง:ดนตรีเพื่อการเล่นคอนฟ้อนแคนของชาวไทยทรงดำ

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์

หัวเรื่อง:การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความพึงพอใจในการทำงานของวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บริษัทฟาบริเนท จำกัด

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือกโครงการ่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคตของพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัย การออกแบบและนวัตกรรมสำหรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและกระบวนการผลิตยางโฟมขั้นสูงเพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การยศาสตร์ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, อาจารย์, Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgProf.Arkadiusz Chworos

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234