Search Result of "การยกร่องปลูก"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องเตรียมดินยกร่องปลูกและตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจับปักบนสันร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องเตรียมดินยกร่องปลูกและตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจับปักบนสันร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจข้อมูลระยะไกล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Resume