Search Result of "การมีส่วนร่วมในการพัฒนา"

About 25 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์, Imgนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, Imgนายไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี, Imgดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgมานิต ลาเกลี้ยง, Imgศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์, Imgอาคเนย์ บุญเลิศ

แหล่งทุน:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยฝนหลวงครั้งที่1

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่ศึกษาจังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดสระแก้ว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่ศึกษาจังหวัดระยอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรของข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร : ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgคำรบ ลียะวณิช

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประเสริฐ อังสุรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ผู้เขียน:Imgกุลธิดา อนันต์หน่อ

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPanomporn Phoomchan

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgวรวิไล ชำกูล

ประธานกรรมการ:Imgสมคิด ปราบภัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิก "ชุมชนร่วมจิตร่วมใจ" จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgจารุณี พันธุ์เสงี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ ศรีสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การใช้สื่อสนับสนุนการชักนำผู้นำกลุ่ม เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ

ผู้เขียน:ImgPairoj KLINCHAN

ประธานกรรมการ:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgวรพจน์ ทำเนียบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgเจตน์ มงคล

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของชาวไทยมุสลิม ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรพนัส หลวงเรือง

ประธานกรรมการ:Imgอัมพร สุคันธวณิช

กรรมการวิชาเอก:ImgSupanit Areehathairat

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgเฉลิมรัตน์ เรืองวราคม

ประธานกรรมการ:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของแม่บ้านเกษตรกรเขตพื้นที่ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12