Search Result of "การฟื้นฟูคุณภาพน้ำ"

About 7 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำปิด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพันธกานต์ ชูโชติ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การจัดการดินตะกอนหน้าประตูระบายน้ำเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และการนำไปใช้ทำอิฐดินซีเมนต์ กรณีศึกษา ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

Img

Researcher

ดร. ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาทางน้ำ, สิ่งแวดล้อมทางน้ำ, คุณภาพน้ำ, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, อาหารพืช

Resume