Search Result of "การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง

Img

ที่มา:กองบัญชาการทหารสูงสุด

หัวเรื่อง:การประเมินผลของการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและ พื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ตำบลวังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำหนาวโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์

Img

ที่มา:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

Img

ที่มา:กองบัญชาการทหารสูงสุด

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ต้นน้าน้ำหนาว ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของนักเรียนที่ผ่านการอบรมในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่ายฟื้นฟูคุณภาพชีวิตแบบสมัครใจ ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7

ผู้เขียน:ImgSasikarn DEVAHASDIN

ประธานกรรมการ:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ผ่องศรี จิตตนูนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Nutrition and Food Safety

Resume

Img

Researcher

ดร. วิภาภรณ์ ณ ถลาง

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:โภชนาการและความปลอดภัยของอาหาร (Nutrition and Food Safety)

Resume