Search Result of "การพัฒนาเศรษฐกิจ"

About 417 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตสุรา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, Imgนายกรกฎ วิจิตรพงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ ระยะที่ 1 ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพบสิทธิ์ กมลเวชช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการกิจกรรมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนพัฒนาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (ชุมชนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์, Imgนางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อวางกรอบและแนวคิดโครงการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การวางกรอบและแนวคิดโครงการศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพรา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มแม่น้ำบางประกง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์กุ้งกุลาดำแบบวงจรและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประจวบ หลำอุบล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนพัฒนาการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน (ชุมชนตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อกำหนดกลยุทธ์และเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำจากกิจกรรมเกษตรชายฝั่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...