Search Result of "การพัฒนาอาชีพ"

About 202 results
Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่แรงงานผู้ถูกเลิกจ้าง(แรงงานคืนถิ่น) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกานดา ศากยโรจน์

แหล่งทุน:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทย:ความท้าทายในการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (2017)

หัวหน้าโครงการ:ดร.แพรวรวี เคหะสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.แพรวรวี เคหะสุวรรณ, Imgดร.อาภาพรรณ พัฒนพันธ์ุ์

แหล่งทุน:สำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12345678910...