Search Result of "การพัฒนาองค์กร"

About 48 results
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาองค์กรสวัสดิการชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดราชบุรี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐพร วิรุฬหการุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตลาด , ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร, บริหารธุรกิจ, ผู้ประกอบการ

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนารู้ในองค์กรภาคร่ัฐด้านงานทาง

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

Img

Researcher

ดร. ปานิสรา ทิตาทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาองค์กร

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย

123