Search Result of "การพัฒนาหลักสูตร"

About 325 results
Img

ที่มา:วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณลักษระของนักวิจัยอันพึงประสงค์ที่ควรเสริมสร้างให้แก่นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรต้นภัยพิบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกียวโต

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี พุทธศักราช 2555 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุภาวดี แก้วสด

แหล่งทุน:คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...