Search Result of "การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย"

About 8 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย, Imgผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยบูรพา (โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ของมหาวิทยาลัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์, ผู้สูงอายุ, สมรรถภาพทางกายภาพ, social sciences, ederly, physical fittness

Resume

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2551

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ.

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมคุณค่าชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตอนต้น

ผู้เขียน:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิบูลย์ ชลานันต์, ImgKulaya Tantiphlachiva

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)