Search Result of "การพัฒนารูปแบบการสอน"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในรายวิชาการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมที่ยั่งยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาการสอนคณิตศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการเนื้อหาและทักษะทางภาษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgบังอร พุฒคง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประภา งานไพโรจน์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุวิทย์ กังวานนาวิน

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวอัจฉรา โชติบุตร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume