Search Result of "การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความพอเพียง ทักษะชีวิตและทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนมูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ ศรีสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา ค่านิยม-จริยธรรม ทักษะการคิด

Resume