Search Result of "การพัฒนาผลิตภัณฑ์"

About 4787 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายหน้าทุเรียนกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิณณวัตร จันทร์เจียรัตน์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากสาหร่ายทะเล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้เตาถ่าน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายศิวกร เอี่ยมเอก)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกาแฟและชา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขชะมด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่นอนามัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนแช่อิ่ม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองเพื่อสุขภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณอรัญตรี ไชยเคน ที่อยู่ 99/39 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านเดอะภูธารา ถ.พัฒนาการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวกะทิลอยแก้ว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณพีระพงษ์ โตขลิบ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท แฮปปี้บิส จำกัด

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญญาหารผสมรังนก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

แหล่งทุน:บริษัท เอสทีโชติโก จำกัด

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวโพด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษํท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกเดือยพอดีคำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:บริษัท ไทยแปซิฟิค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมลูกหม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี ศรีวิไล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางสาวนงนุช กัณฑานนท์, Imgรังสิมา เก่งการพานิช

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:Thai Beverage Can Company Limited (TBC)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.ณัฐฐิกา ณ พัทลุง)

12345678910...