Search Result of "การพัฒนาผลิตภัณฑ์"

About 4928 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:บริษัทอนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองเพื่อสุขภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณอรัญตรี ไชยเคน ที่อยู่ 99/39 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านเดอะภูธารา ถ.พัฒนาการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท Pearl Royal จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท แฮปปี้บิส จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้เตาถ่าน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายศิวกร เอี่ยมเอก)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกเดือยพอดีคำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:บริษัท ไทยแปซิฟิค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนอบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดสมุนไพร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแหนร่วมใจพัฒนา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมลูกหม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี ศรีวิไล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.ณัฐฐิกา ณ พัทลุง)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่นอนามัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:Thai Beverage Can Company Limited (TBC)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไขชะมด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกาแฟและชา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท พีเอ็มจี ฟู้ดส์ 74 จำกัด

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะนาว (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาไทย Dairy-Free (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท โกลเบิลฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

12345678910...