Search Result of "การพัฒนาท้องถิ่น"

About 52 results
Img

งานวิจัย

โครงการพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริมา ณสงขลา, อาจารย์

แหล่งทุน:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) กระทรวงกลาโหม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของแบบจำลองคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีช่องเปิดขนาดใหญ่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:Seismic Evaluation of Existing Gravity Load Designed Building in Bhutan

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:Buckling Behavior of Cold-Formed Steel Sigma Section by Finite Element Analysis

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 (วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาท้องถิ่น)

หัวเรื่อง:ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

หัวเรื่อง:ภาคประชาชน กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจำปี 2555

Img

งานวิจัย

การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgเอกชัย นักวิฬา

ประธานกรรมการ:ImgSathaporn Santibout

กรรมการร่วม:Imgภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ*

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในงหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ผู้เขียน:ImgChochart PIEWSAWANG

ประธานกรรมการ:Imgนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

หัวเรื่อง:การทับซ้อนของแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ระบบสหกรณ์เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญิงในการพัฒนาท้องถิ่น ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้เขียน:ImgVipada THAVORNTAVEESUK

ประธานกรรมการ:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123