Search Result of "การพัฒนาที่ยั่งยืน"

About 210 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongsatorn Mahavijit, Assistant Professor, Imgพงศกร ภู่อารีย์,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:ประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสดแบบผสมผสาน.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนางานบริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ

Img

ที่มา:เกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน:การประยุกต์ใช้นิวเครียเทคนิค

หัวเรื่อง:ผลการเสริมกวาวเครือขาวในอาหารต่อระดับฮอร์ดโมน Testosterone และ Cortisol ของสุกรเพศผู้

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 13 เรื่อง พันธุศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดชั่วที่ 1 และ 4 โดยใช้ตัวทดสอบ 4 แบบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2550 เรื่อง "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

หัวเรื่อง:การรับรู้และความคิดเห็นของนิสิตต่อการป้องกันปัญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับธนาคารปูม้าชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปนตีนชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551 เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Img
12345678910...