Search Result of "การพัฒนาทักษะ"

About 258 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Using Self-Assessment to Improve Students English Presentation Skills (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เกมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การใช้กิจกรรมการเขียนตามคำบอกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

Img
Img
Img
12345678910...