Search Result of "การพัฒนาความรู้"

About 53 results
Img

งานวิจัย

การจัดทำเนื้อหาและข้อมูลสินค้าข้าวสำหรับโครงการศูนย์พัฒนาความรู้การซื้อขายล่วงหน้า (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123