Search Result of "การพยากรณ์ความต้องการ"

About 22 results
Img
Img

งานวิจัย

การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแบบจำลองสินค้าคงคลังของโรงงานผลิตปุ๋ย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาคะแนนความเหมาะสมในการใช้พื้นที่ สำหรับการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเชิงพื้นที่: กรณีศึกษา พื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

ผู้เขียน:Imgนาถชนก พัฒนภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยวิธีถดถอยพหุคูณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์พลังงานไฟฟ้ารายไตรมาสสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:Imgพิเชษฐ วงษ์เคี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายปีของสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยการปรับปรุงวิธีการประมาณค่านอกช่วง

ผู้เขียน:Imgนิวัตน์ เศรษฐสินธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุศักดิ์ ทองธรรมชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ความต้องการหลอดภาพโทรทัศน์ด้วยแบบจำลองของบ็อกซ์และเจนกินส์ กรณีศึกษา บริษัท ไทยซีอาร์ที จำกัด

ผู้เขียน:Imgวาสนา บูรณกิจวิสูตร

ประธานกรรมการ:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ผู้เขียน:Imgสุธาสินี โพธิ์อ่อง

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgคมสันต์ หงษ์สมบัติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานปรับปรุงเมล็ดข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgสิริลักษณ์ ปิยะไตรภูมิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์, Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบสมุนไพร: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร

ผู้เขียน:ImgWachiraporn UNTHREEJUN

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJirachai Buddhakulsomsiri, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของค่าเงินบาทต่อรายรับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและผลผลิตรายสาขาการผลิตของไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Analysis, Transients Simulation, Protection, Reliability, Power

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

12