Search Result of "การพยากรณ์"

About 528 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วม (2007)

ผู้แต่ง:ImgMr.Chukiat Sapphaisal, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพยากรณ์ Prosumer (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอรอุไร หนูหอม

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จใจการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพยากรณ์โหลดระยะกลางสำหรับข้อมูลการแข่งขัน EUNITE 2001 (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...