Search Result of "การฝึกปฏิบัติ"

About 27 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgอาจารย์วุฒินันท์

แหล่งทุน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการจัดการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครูของศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgทัศนี กิตติไชย

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้งานของนิสิตฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวิชาเอกการโรงแรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ Fault tree analysis ของนักศึกษาที่ใช้เครื่องกลึงฝึกปฏิบัติงาน

ผู้เขียน:Imgอรรถพันธ์ นามกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี : รายวิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการฝึกอบรม เทคนิคการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการฝึกปฏิบัติงานทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ผู้เขียน:Imgสมสุข อินทวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:The 31st Annual Conference of the Anatomy Asociation (Thailand)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองสัตวแพทย์ มก. ของข้อต่อ Carpal ในม้าสำหรับการศึกษาทางกายวิภาคและฝึกปฏิบัติทางคลินิก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ "ฟ้าใหม่" โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

ผู้เขียน:Imgพชรกร ปัญญา

ประธานกรรมการ:Imgพิกุล เอกวรางกูร

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชาครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาการโรงแรม

Img

Researcher

ดร. เทพทวี โชควศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy), ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic), ปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology), อภิปรัชญา (Metaphysics), ญาณวิทยา (Epistemology), ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy), ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children)

Resume

Img

Researcher

นาง มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประสาทกายวิภาคของสัตว์เลี้ยง

Resume

Img

Researcher

นาย ขจร กอบสันเทียะ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12