Search Result of "การฝึก"

About 2528 results
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หลักการพิจารณาความหนักที่เหมาะสมในการฝึก (2016)

ผู้แต่ง:ImgMr.Charoen Krabuanpatana, Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

รูปแบบการนิเทศนิสิตฝึกสอน: การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการเป็นพี่เลี้ยงนิสิตฝึกสอน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อบริการให้ยืมสื่อด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพนม เกิดแสง

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจห้วยหมอนทองพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความต้องการในการพัฒนาอาชีพการทำนาข้าวของเกษตรกรชุมชนบ้านตะแบกงาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตร ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพพร เลิศประเสริฐ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเพิ่ม สุรักษา

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อและกระดาษจากเนื้อไม้กัญชง

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การผลิตกระดาษจากเปลือกกัญชงด้วยมือแบบไทย

Img

ที่มา:เงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมเคหกิจเกษตรของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรประจำอำเภอในภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร "อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544 - ปี พ.ศ.2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

12345678910...