Search Result of "การผสมยาในอาหาร"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:สวพ.มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาค่าทางเภสัชจลนศาสตร์และการตกค้างของยาแอมมอกซี่ซิลลินในเนื้อเยื่อปลานิล โดยการผสมยาในอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุสุมา เจิมนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์

Img

Researcher

นางสาว นภสร เผ่าชูศักดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว นฤมล กลางแก้ว

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง อักษร แสงเทียนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เภสัชวิทยาในสัตว์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pharmacology, Toxicology

Resume