Search Result of "การผลิต(Production)"

About 57 results
Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ คงทัด

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตกระเทียมพันธุ์จีนของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgกฤษณ์ ศรีสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การประเมินความสำเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบมีพันธสัญญา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพการผลิตทรัพยากรพื้นท้องน้ำในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgนิตยา ฤทธิ์นิ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปในเขตภาคกลางตอนบน

ผู้เขียน:Imgธิดารัตน์ ล้อมสุขวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติค อำเภอพบพระ ในจังหวัดตาก ปีการเพาะปลูก 2548/49

ผู้เขียน:Imgนวพล ปราชญานุกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิต การตลาด และผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัว บ้านคำขวาง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เขียน:Imgมโนรส ทองรส

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตผักสลัดอินทรีย์ในจังหวัดนครราชสีมา ปีการผลิต 2550

ผู้เขียน:Imgนวลพักตร์ ปาวสง่า

ประธานกรรมการ:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตแบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgรัชนี สุขศรีวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการร่วม:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและการตลาดของของเล่นจากไม้ยางพาราที่ผลิตจากโรงงานประดิษฐกรรมไม้ในจังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgเยาวลักษณ์ อินทรกุล

ประธานกรรมการ:Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการผลิต: กรณีข้าวอินทรีย์แบบมีพันธะสัญญา ในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เขียน:Imgเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนภายใต้ความเสี่ยงด้านราคา สำหรับการผลิตพืชในโรงเรือนพลาสติกของหมู่บ้านม่วงคำ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgนันทกา ทุยจันทร์

ประธานกรรมการ:ImgChakrjt Potchanasin

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไวรัสและไวรอยต์สาเหตุของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช, การถ่ายยีนในพืช, เทคนิคทางด้านชีวภาพวิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธีรา วิทยากาญจน์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เยื่อและกระดาษ( Pulp and paper ), เส้นใยธรรมชาติ( natural fiber ), เคมีอินทรีย์( Organic Chemistry ), เซลลูโลส( Cellulose )

Resume

Img

Researcher

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีวิทยาพืช, สรีรวิทยาด้านพืชสวน

Resume

Img

Researcher

นาย รณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว และโรคเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นที่เหมาะสมของเกษตรกรในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgจตุพงศ์ จันทรโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรลุ พุฒิกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123