Search Result of "การผลิตแก๊สชีวภาพ"

About 24 results
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงานลาว-อินโดจีน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการปรับสภาพวัชพืชน้ำต่อการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกะ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgนางสาวกิตติยา ป้อมเงิน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับสภาพเพื่อผลิตแก็สชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนของขุยมะพร้าวร่วมกับมูลวัว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธัญวิทย์ พลายงาม, Imgนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัชพืชน้ำโดยกระบวนการหมักแบบกึ่งกะ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013 เรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ"

หัวเรื่อง:การเพิ่มผลผลิตแก๊สชีวภาพ โดยการใช้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ในระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร

Img

ที่มา:Thai Biogas Energy Co., Ltd.

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงาน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี (โครงการ 2) และ จ.พังงา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการส้วมน้ำภายในโรงเรือนเลี้ยงสุกรเพื่อการผลิตแก๊สชีวภาพ

ผู้เขียน:Imgวนิดา สืบสายพรหม (จูลเมตต์)

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSomkuan Choowatanapakorn, Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ, Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพเป็นปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับกวางตุ้ง ที่ปลูกบนดินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In field trials, effluent from biogas production (EFB) of liquid swine wastes was tested as nitrogen source and as irrigation water for Pak-choy (Brassica campestris var chinensis) grown on Kamphaeng Saen soil. The EFB was applied weekly at 40,000 l/rai (6.25 rai = 1 ha) throughout the growing period. With the designated rate, the total nitrogen content of the EFB was equivalent to 20 kgN/rai (125 kgN/ha). Inorganic fertilizer (IF) in the form of ammonium sulfate at the same rate of N as above was used as the standard treatment. Combinations of halves of the two treatments (1/2EFB+1/2IF) and half of the rate of the EFB irrigation water (1/2EFB+IRR) were set up as the alternative treatment. Consecutively, the field trials were conducted 5 crops in the dry seasons. The results indicated that the crop yield from the EFB plot was equivalent to 85% of that from the IF plot whereas the 1/2EFB+1/2IF could produce crop yield comparable to that produced by the IF. Half of the EFB rate in combination with irrigation water supplied less nitrogen to the crop resulting in low crop yield and low nitrogen content in the plant tissue. In addition, the EFB could be used as an alternative source of water for plant growth. It could substitute the irrigation water as much as 40,000 1/rai/wk (250,000 1/ha/wk) or 280,000 1/rai (1,750,000 1/ha) for the whole growing period. With the mentioned rate, there was no change in some chemical and physical properties of the soil such as pH, electrical conductivity, the contents of P, K, Ca, mg, Cu and Zn, bulk density, available moisture capacity and aggregate size distribution.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 4, Oct 95 - Dec 95, Page 445 - 453 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้อีเอ็มในการบำบัดน้ำเสีย และผลิตแก๊สชีวภาพจากน้ำมูลสุกร

ผู้เขียน:Imgดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์, ImgPramot Sirirote

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The comparison of EM (a mixed cultures produced by Sei kai kuesei foundation) with a mixed cultures in swine manure for the swine manure waste water treatment and biogas production was studied. For wastewater treatment, an inoculation with EM starter, an inoculation with microorganisms from swine manure starter and a without inoculation were compared. The results showed there were no different among them. For biogas production, two kinds of swine manure, a normal swine manure (N-SM) from swine fed normally and a swine manure from swine fed with EM in drinking water, (EM-SM) were used for feeding to three biogas reactors. These tree reactors, R1-R3, were contained; 20% (w/v) N-SM solution, 20% N-SM solution+20% (v/v) EM solution, and 20% EM-SM solution, respectively. The N-SM and EM-SM solutions were fed every three days until three months and effluent solutions which come out from each reactors were analyzed. The results showed the reduction of COD, BOD and gas production from R1 gave the highest values when compared to other reactors. The R3 gave the lowest of all values, and the CH4 concentration was lower than 50 percent.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 219 - 226 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้น้ำทิ้งจากการผลิตแก๊สชีวภาพเป็นปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับหญ้ากินนี ที่ปลูกบนดินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Effluent from biogas production (EFB) of liquid swine wastes was tested as nitrogen source and as irrigational water for guinea grass planted in Kamphaeng Saen soil. The EFB was applied weekly at 40,000 l/rai (6.25 rai = 1 ha) for the whole growing period. With the mentioned rate, the EFB supplied nitrogen for the grass which was equivalent to 25 kg N/rai (156 kg N/ha). Inorganic fertilizer (IF) in the form of ammonium sulfate at the same rate as above was used as the standard treatment. Combination of the two treatments (1/2EFB + 1/2IF) and no nitrogen fertilizer (Ch) were set as an alternative and the check treatments, respectively. The experiment was conducted as field trial using RCBD with 4 replications. One crop of the grass was harvested 4 times monthly. The grass was planted for the total of 3 consecutive dry seasons. The results indicated that by using EFB, grass yield could be produced as much as using 25 kg N/rai chemical fertilizer. The grasses which received EFB or IF were more or less the same in nutrient amount and nutritional quality. The EFB could replace irrigational water for the whole planting period. It could substitute irrigational water as much as 160,000 l/rai/month (1,000,000 l/ha/month). With long-term application of the EFB, there were no change of Zn, Cu, pH and electrical conductivity of the soil. Some soil physical properties, such as state of aggregation, were likely improved. In addition, no increase of nitrate content in ground water was observed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 2, Apr 95 - Jun 95, Page 182 - 192 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

หัวเรื่อง:การออกแบบงานขุดบ่อเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ สำนักงานลาว-อินโดจีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้น้ำทิ้งจากกการผลิตแก๊สชีวภาพในแง่ปุ๋ยไนโตรเจกับหญ้ากินนีและถั่วเขียวที่ปลูกบนชุดดินกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgบัญชา รัตนีทู

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12