Search Result of "การผลิตเยื่อ"

About 139 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การผลิตเยื่อและกระดาษจากเนื้อไม้กัญชง (2006)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อกระดาษจากต้นแก่นตะวัน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การบำบัดสีและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษโดยวิธีทางชีวภาพ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต

แหล่งทุน:บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อกระดาษจากชิ้นไม้สับผสมจากไม้ยูคาลิปตัส (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธีรัตว์ อาจสำอางค์

แหล่งทุน:บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ (มหาชน) จำกัด เลขที่ 51 หมู่ 3 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์: 0-3520-1997

Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตเยื่อกระดาษจากปอแก้ว (2009)

ผู้แต่ง:ImgMr.Wikhan Anapanurak, ImgSomboon Permpanya,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากยูคาลิปตัสฟอกขาว (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
1234567