Search Result of "การผลิตสุกร"

About 44 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกรภาคกลางของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และต้นทุนการผลิตสุกรโดยใช้อาหารหมักด้วย ไบโอไซมส์ (BIOZYMES) )

ผู้เขียน:Imgม.ล. ศุภนิธิ ชุมสาย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

อุปสรรคที่สำคัญของนักเลี้ยงสุกรในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องอาหารแพง และราคาสุกรเป็นๆต่ำจนทำให้ผู้เลี้ยงต้องประสพกับการขาดทุนหรือต้องเลิกล้มกิจการไป ซึ่งจะยังผลสะท้อนเกิดกับประชาชนผู้บริโภคในอนาคตที่จะต้องซื้อเนื้อสุกรราคาแพง เพราะสุกรขาดตลาดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่อาหารมีราคาแพงขึ้นและราคารับซื้อสุกรเป็นในตลาดไม่ได้ส่วนสมดุลกันนั่นเอง ดังนั้นการจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรในอนาคตจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาทั้งสองให้สำเร็จลุล่วงไปเสียก่อน ถ้ามิฉะนั้นแล้วการส่งเสริมจะไม่ได้ผล เพราะนักเลี้ยงสุกรย่อมเข็ดขยาดต่อพฤติการณ์ในเรื่องราคาอาหารแพงและราคาสุกรเป็นๆนี้มาก

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 003, Issue 1, Jan 63 - Dec 99, Page 18 - 24 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การใช้ MAC ( Multimineral Chito Amino acid Bio Organic Chelate )แร่ธาตุอินทรีย์คีเลทในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรอนุบาลและสุกรขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

หลอด แปรงกระโทก

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพเชิงกำไรของการผลิตสุกรฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสริมผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งในอาหารสุกร

ผู้เขียน:Imgศรัญญา ชูเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ พารักษา*

กรรมการร่วม:ImgNuntavan Bunyapraphatsara

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสังคมการรวมกลุ่มและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยใช้อุปกรณ์เสริมต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรรุ่น-ขุน เพศเมีย

ผู้เขียน:Imgภัทราวุธ ใหม่น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพนัส ธรรมกีรติวงศ์, Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อหาแผนการผลิตสุกรขุนที่เหมาะสมในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgวิทยาพงษ์ ธีระพงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของระดับมันสำปะหลังในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด การใช้ประโยชน์ได้ของแป้ง สมรรถภาพการผลิต และค่าการย่อยได้ของสารอาหาร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของแร่ธาตุอินทรีย์ต่อสมรรถภาพการผลิตและภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์สุกรในสุกรหย่านม-100 กิโลกรัม

ผู้เขียน:Imgอรุณี มัชมี

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ พารักษา*

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสินชัย พารักษา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กากมันสำปะหลังในอาหารสุกรอนุบาลต่อสมรรถภาพการผลิต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้วัคซีนสำหรับตอนสุกรเพศผู้ (วัคซีน แอนติโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งแฟคเตอร์) ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อ

ผู้เขียน:Imgสุพรรณษา ตาถาวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSasithorn Nakthong, ImgSirnoy Chumkam

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคและขนาดเม็ดอาหารต่อกระบวนอัดเม็ดอาหาร สมรรถภาพการผลิต การย่อยได้ของสารอาหาร คุณภาพซาก และรอยโรคในกระเพาะอาหารในสุกร

123