Search Result of "การผลิตฝรั่ง"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การผลิตฝรั่งกลมสาลี่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgกิจรา ภูติวรนาถ

ประธานกรรมการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกิ่งและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์ 'แป้นสีทอง'

Img

ที่มา:วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:แนวทางการใช้ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตฝรั่งในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตและคุณภาพของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสองที่เป็นผลมาจากการจัดระบบรูปทรงต้น 4 แบบ

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในฝรั่งเนื้อผลสีขาว ชมพู และม่วงแดง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว นริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตร, การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

Resume

Img

งานวิจัย

ระบบการผลิตและเกษตรดีที่เหมาะสมของฝรั่งในอำเภอสามพรานจังหวัด นครปฐม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์ และพันธุศาสตร์ไม้ผล, Fruit Breeding and Genetics

Resume