Search Result of "การป้องกันและควบคุม"

About 52 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:นายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์, Imgนายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ

แหล่งทุน:สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยนอกที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ผู้เขียน:Imgสุจิตรา สูตรสุคนธ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวันควนส้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgกตัญชลี ห่วงเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบ

ผู้เขียน:ImgIssanee PUTIHIMONTREE

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29

หัวเรื่อง:การป้องกันและควบคุม อะฟลาทอกซินในข้าวโพด I. การปรับปรุงพันธุ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgวีระพงษ์ มาฉะกาด

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgสายชล ภู่สกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123