Search Result of "การป้องกันรักษาเนื้อไม้"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การป้องกันรักษาเนื้อไม้และอบไม้เสาชิงช้า)

ผู้เขียน:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายอำไพ เปี่ยมอรุณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 2, Issue 1, Jul 07 - Dec 07, Page 101 - 107 |  PDF |  Page 

Img

Researcher

ดร. ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ลักษณะโครงสร้าง Wood Anatomy, การป้องกันรักษาเนื้อไม้Wood Preservation, การใช้ประโยชน์ไม้ Wood Utilization, การเสื่อมสภาพไม้Wood Deterioration

Resume

Img

Researcher

นาย วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเยื้อและกระดาษ, ไม้และเยื่อ

Resume

Img

Researcher

ดร. นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wood Composite Technology, Wood Utilization, Wood Energy and Biorefineries, Wood Products Marketing

Resume