Search Result of "การปลูกเชื้อ"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการปลูกเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในโรงเรือน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

เทคนิคการปลูกเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในโรงเรือน (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด

หัวเรื่อง:เทคนิคการปลูกเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในโรงเรือน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี ธำรงพิรุณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การปลูกเชื้อ Cymbidium mosaic virus บน Protocorm-lire bodies ของกล้วยไม้

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายูคาลิปตัสภายหลังการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Coniella fragariae ใน Eucalyptus

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การผสมเชื้อปฏิปักษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคขอบใบแห้ง และส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:วิธีการปลูกเชื้อและปริมาณเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัส

123