Search Result of "การปลูกอ้อย"

About 202 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินอ้อยพันธุ์ดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของการใช้ไถดินดานร่วมกับการให้ปุ๋ยน้ำในร่องปลูกอ้อยในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสายพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
12345678910...