Search Result of "การปลูกต้นไม้"

About 38 results
Img
Img

งานวิจัย

การปลูกต้นไม้ของ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สาธารณะชุมชน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

บล็อกผนังซิเมนต์ผสมเถ้าลอยสำหรับปลูกต้นไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, Imgนายพยูร เสนทองแก้ว

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

บลอคปลูกต้นไม้ (2012)

นักวิจัย:ImgMrs.Pasinee Sunakorn, Associate Professor,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารการจัดการป่าไม้

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : เมื่อ...สิงคโปร์ปลูกต้นไม้ด้วย GIS)

ผู้เขียน:Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

เมื่อราวต้นเดือนมีนาคม 51 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับอีเมล์จดหมายข่าวจากสมาคมการสำรวจและทำแผนที่แห่งเอเชียที่เป็นสมาชิกออนไลน์อยู่ มีบทความเรื่องหนึ่งใช้ชื่อว่า “Singapore Plants Trees in GIS” น่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่า “สิงคโปร์ปลูกต้นไม้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” ทำให้ผู้เขียนสนใจว่า เดี๋ยวนี้เขาปลูกต้นไม้กันในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วหรือ จึงได้อ่านและถอดความมาให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจที่มาของเรื่องนี้

Article Info
วารสารการจัดการป่าไม้, Volume 4, Issue 1, Jul 08 - Dec 08, Page 46 - 49 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:(งบประมาณปี 2551) โครงการวิจัยประเมินผลโครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน (หัวหน้าโครงการคือ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน นักวิจัยร่วมได้แก่ -ดร.จีระวัฒน์ เวชแพศย์ ดร.สุวิดา แสงสีหนาท ดร.ธนภณ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ผลของการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้โครงการ "ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (2014)

ผลงาน:บล็อคปลูกต้นไม้แนวตั้ง

นักวิจัย: Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางในจัวหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgรุ่งโรจน์ นิลวร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประคอง อินทรจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อกลุ่มพันธุ์ไม้ในวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgพรวดี พืชเพ็ญ

ประธานกรรมการ:Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการปลูกต้นไม้เพื่องานภูมิทัศน์ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ผู้เขียน:ImgPansaneah PREMSAI

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
12