Search Result of "การปรับปรุงสายพันธุ์"

About 103 results
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินพันธุ์ถั่วเขียวที่มีศักยภาพต่อการปลูกถั่วเขียวหลังนาและการปรับปรุงสายพันธุ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงสายพันธุ์แม่ของข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยว 27127 (1996)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอ.ดร.ชลธิรา แสงศิริ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและเอทานอลสูงเพื่อผลิตเอทานอล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ที่หมักเอทานอลจากน้ำตาลไซโลส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456