Search Result of "การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การประเมินลักษณะทนทานไส้เดือนฝอยรากปมในลูกผสมฝรั่ง

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนเค็มในฝรั่ง

ผู้เขียน:Imgจีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12