Search Result of "การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด"

About 212 results
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดให้ต้านทานโรคราน้ำค้างโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชบา จำปาทอง

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การใช้ตัวทดสอบในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม (1992)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ (1998)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
12345678910...