Search Result of "การปรับตัวของชุมชน"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Thailand Research Symposium 2011 Proceedings

หัวเรื่อง:การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน

Img

ที่มา:สถาบันสิ่งแวดล้อมสต๊อคโฮล์ม ภาคพื้นเอเชีย

หัวเรื่อง:การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน กรณีศึกษาตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสิ่งแวดล้อมสต็อคโฮม

หัวเรื่อง:การปรับตัวของชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การประเมินความเปราะบางและการปรับตัวของชุมชนต่อภัยธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน

Img
Img

Researcher

นางสาว สุวิมล จันโททัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการท่องเที่ยว , การโรงแรม

Resume

Img

Researcher

ดร. อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยและพัฒนา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมงชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายและองค์กรการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติ , การวางแผนและประเมินโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

12