Search Result of "การประเมินวัฎจักรชีวิต"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เครื่องมือวิเคราะห์การประเมินวัฎจักรชีวิตและค่าใช้จ่ายครบวงจรของผลิตภัณฑ์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินวัฎจักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกธรรมดากับพลาสติกย่อยสลายได้

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินวัฎจักรชีวิตของโรตารี่คอมเพรสเซอร์

ผู้เขียน:Imgนงค์นุช พฤฒิชัยวิบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางกฤตยา ปิตรชาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ฟุตพริ้นท์น้ำของพืชอาหาร อาหารสัตว์ และพลังงาน เพื่อจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การประเมินภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานและน้ำประปาในการประกอบการโรงแรม

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานและน้ำประปาในการประกอบการโรงแรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ณัฐพล ชัยยวรรณาการ

ที่ทำงาน:ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การประเมินวัฎจักรชีวิต, การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน, คาร์บอนฟุตพริ้นท์, ฟุตพริ้นท์น้ำ

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

12