Search Result of "การประเมินตนเอง"

About 27 results
Img

งานวิจัย

Using Self-Assessment to Improve Students English Presentation Skills (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพัตรา สุจริตรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2011)

ผลงาน:การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา

นักวิจัย: Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างโปรแกรมการวางแผนการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาการประเมินตนเองและการวางแผนการศึกษาและอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ผู้เขียน:Imgสกุลรัตน์ พึ่งประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินหลักสำหรับประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับประถมศึกษา

ผู้เขียน:Imgนิศารัตน์ ทองศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgพิกุล เอกวรางกูร

กรรมการร่วม:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนริศ สีหะรัตน์

ประธานกรรมการ:ImgOranun Gluntapura

กรรมการร่วม:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูในการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgประเทือง สินทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประเมินตนเอง ทางด้านทักษะการอ่านกับระดับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษหลักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังเรียนกวด วิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เขียน:Imgไมตรี สะท้าน

ประธานกรรมการ:Imgนายรังสรรค์ วงศ์จีรภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว สุชีรา มาตยภูธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การตลาดสินค้าเกษตร, เศรษฐศาสตร์เกษตร, เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชีรา มาตยภูธร, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน, การวัดและประเมินผลการศึกษา, วิจัยทางการศึกษา, การสอนสังคมศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (ESP) ภาษาอังกฤษสำหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ , การสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน การสอนแบบเน้นการปฏิบัติงาน (Task-based instruction), e-learning, Blended learning/ flipped models

Resume

12