Search Result of "การประเมินคุณภาพการศึกษา"

About 25 results
Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

ที่ทำงาน:งานมาตรฐานและประเมินคุณภาพ สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

สาขาที่สนใจ:ศึกษาศาสตร์-เกษตร, พืชเศรษฐกิจ, การประกันคุณภาพการศึกษา, อาชีวศึกษา

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ นาควารี

ที่ทำงาน:ฝ่ายตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ สำนักประกันคุณภาพ

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, อินโฟกราฟิก, ประกันคุณภาพ, ฝึกอบรมออนไลน์

Resume

Img

Researcher

นาง ประวีณ์นุช เกตุแก้ว

ที่ทำงาน:สำนักประกันคุณภาพ สำนักประกันคุณภาพ

สาขาที่สนใจ:การประกันคุณภาพการศึกษา

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูในการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgประเทือง สินทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553)ระดับอุดมศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
12