Search Result of "การประเมินความต้องการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการนันทนาการ มหาวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:โครงการวิจัย เรื่องประเมินความต้องการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบริหารจัดการนันทนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

Researcher

ดร. สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอนพลศึกษา , การบริหารนันทนาการ, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, บาสเกตบอล, การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ , พลศึกษาสำหรับคนพิการ

Resume