Search Result of "การประหยัดพลังงาน"

About 202 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของสีประหยัดพลังงานสำหรับอาคาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนพนภา ทองบุ

แหล่งทุน:บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้อมูลด้านแสงสว่างสำหรับชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงาน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย ประเภท ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา (2018)

ผลงาน:ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก

นักวิจัย: Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวอารียา มงคลขจิต Imgนางสาวปวรรัตน์ รุ่งศรี Imgดร. วินิต บัวเพ็ชร

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...